Naar homepagina

Aanvullende voorwaarden

Versie 1.2

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Aanvullende Dienst inclusief hardware aangeboden door VeviGo B.V.

Introductie aanvullende dienst inclusief hardware

De Aanvullende Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Alarmapparaat inclusief Mobiele Netwerk in de Europese Unie, Platform en Credits, aangevuld met alarmopvolging door een Alarmcentrale indien hiervoor is gekozen. De Aanvullende Dienst heeft als doel het verhogen van de veiligheid van professionals.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Onderdelen van de Aanvullende Dienst
 • Artikel 4. Prijs en betaling
 • Artikel 5. Eigendom, defecten, retournering en vervanging
 • Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 1. Definities

Bestelformulier Online of offline bestelformulier waarop Opdrachtgever de specifieke samenstelling van de Aanvullende Dienst inclusief hardware vastlegt.
Credits Credits worden gebruikt voor Aanvullende Diensten vanuit het Platform. Bijvoorbeeld voor het bellen naar uitgaande telefoonnummers, sturen van een SMS, ontvangen van een gesproken bericht of andere functionaliteiten. Eén Credit staat doorgaans gelijk aan één belminuut, één SMS, of één gesproken bericht, tenzij anders aangegeven in het Platform.
Incassant Incassant VeviGo B.V. met Incassant ID NL76ZZZ660297320000.

Overshoot Het aantal Credits dat is gebruikt bovenop het cumulatieve aantal beschikbare Credits van Opdrachtgever op hetzelfde klantenaccount in de betreffende maand.

Incassant Een Dienst van VeviGo B.V. in de vorm van een online platform waarmee onder meer Alarmapparaten en alarmscenario’s worden beheerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten inzake Aanvullende Dienst waarbij Alarmapparaten ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. De Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn beschikbaar gesteld via http://vevigo.nl/algemene-voorwaarden/.

Artikel 3.Onderdelen van de Aanvullende Dienst

 1. De Aanvullende Dienst bevat een Alarmapparaat, Mobiel Netwerk in de Europese Unie, Platform, Credits en naar keuze aangevuld met alarmopvolging in de vorm van een Alarmcentrale.
 2. De specifieke samenstelling van de Aanvullende Dienst inclusief hardware, oftewel het type Alarmapparaat, aantal Credits en het wel of niet hebben van aanvullende alarmopvolging in de vorm van een Alarmcentrale wordt per Overeenkomst bepaald aan de hand van het Bestelformulier.
 3. De aantallen Credits zijn cumulatief voor Opdrachtgevers met meerdere Overeenkomsten op eenzelfde klantenaccount binnen het Platform.
  • Voorbeeld: Opdrachtgever heeft 10 Overeenkomsten met ieder 25 Credits per maand. Dit levert een totaal van 250 Credits per maand. Er zijn 9 apparaten die in een maand 20 minuten hebben gebeld (= 180 minuten), waarbij 1 minuut gelijk stond met 1 Credit (= 180 Credits ). Het andere apparaat heeft 80 minuten gebeld. Er zijn in totaal 260 Credits gebruikt. Dit betekent een Overshoot van 10 Credits.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Vergoeding van de Aanvullende Dienst wordt op maandelijkse basis geïncasseerd door Incassant middels automatische incasso rond de vijfde (5e) dag van de betreffende maand.
 2. Het maandelijkse tarief wordt bepaald aan de hand van de op het Bestelformulier bepaalde weektarief door dit weektarief te vermenigvuldigen met tweeënvijftig (52) om het vervolgens te delen door twaalf (12). Voorbeeld: wanneer het weektarief € 8,99 betreft, dan wordt er maandelijks een tarief van € 38,96 (€ 8,99 * 52 / 12) geïncasseerd.
 3. Overshoot wordt na het einde van de betreffende maand berekend en geïncasseerd samen met de betaling van de opvolgende maand. Wanneer Overshoot plaatsvindt in de laatste maand en de Overeenkomst is beëindigd, dan wordt Overshoot geïncasseerd rond de vijfde (5e) dag van de opvolgende maand. Per Credit Overshoot geldt een tarief van € 0,25.
  • Voorbeeld a: In maand 2 zijn 10 Credits meer gebruikt dan beschikbaar was. Er is een Overshoot van 10 Credits . Er wordt € 2,50 (€ 0,25 * 10) extra geïncasseerd in maand 3.
  • Voorbeeld b: Overeenkomst loopt 12 maanden en is beëindigd. In maand 12 wordt Overshoot gebruikt. De Overshoot zal worden geïncasseerd rond de vijfde dag van de opeenvolgende maand van maand 12.

Artikel 5. Eigendom, defecten, retournering en vervanging

 1. Alarmapparaat, bijbehorende accessoires en Simkaart blijven ten alle tijden bezit van VeviGo B.V. en zal door Contractant worden geretourneerd bij beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Elk gebrek aan een Alarmapparaat, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door VeviGo B.V. op schriftelijk verzoek van de Contractant kosteloos worden hersteld, ofwel zal het artikel kosteloos worden vervangen, zulks ter keuze van VeviGo B.V..
 3. Laadapparatuur en accessoires zijn uitgesloten van kosteloze vervanging.
 4. Kosten ten behoeve van retournering en verzending van vervanging komen ten laste van Contractant.
 5. Kosten voor de vervanging van Alarmapparaat zal worden verhaald op Contractant indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
  1. Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
  2. Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
  3. (over)Verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  4. (pogingen tot) Reparaties verricht door de Contractant zelf of door derden, of indien de Contractant VeviGo B.V. onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen;
  5. Van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, etc.);
  6. Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  7. Als de Contractant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 6. Indien Contractant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen om bezit van VeviGo B.V. te retourneren, dan is VeviGo B.V. gemachtigd om de volledige kosten voor de vervanging van Alarmapparaat, diens accessoires en Simkaart te verhalen op Contractant tot een maximum van € 1000,- per Alarmapparaat.
 7. Indien Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VeviGo B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Contractant worden verhaald. De Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst wordt door Contractant aangegaan voor een bij de desbetreffende Overeenkomst behorende minimumduur. De minimumduur betreft twaalf (12), vierentwintig (24) of zesendertig (36) maanden. Na de initiële minimumduur van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
 2. Indien de Overeenkomst niet ten minste één kalendermaand voor het einde van de minimumduur wordt opgezegd, dan wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
 3. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) kalendermaand.