Naar homepagina

Privacyverklaring

VeviGo B.V., gevestigd aan Hurksestraat 60, 5652AL, Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Toepasbaarheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via deze website of (web)app, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of door jou geplaatste bestellingen. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en klanten en gaan daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en de bescherming ervan. Wij verwerken gegevens conform de voorwaarden die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VeviGo B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de enige zijn die bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke manier dit gebeurt. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op een passende en zorgvuldige manier, in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Algemene persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Informatie over jouw activiteiten op deze website of (web)app.

Accountgegevens: gegevens die nodig zijn om een account aan te maken op deze website of (web)app.

Apparaatgegevens: gegevens van apparaten die verbonden zijn met of gebruik maken van onze diensten zoals het merk en type, het besturingssysteem, de firmwareversie, IMEI, ICCID en batterijgegevens.

Locatiegegevens: locatiegegevens van apparaten die verbonden zijn met of gebruik maken van onze diensten.

Gebruiksgegevens: gegevens over het gebruik van onze diensten zoals het aantal verstuurde berichten en het aantal minuten dat er is gebeld.

Gespreks- en berichtgegevens: gegevens van berichten en gesprekken die worden verstuurd of worden achtergelaten op onze servers zoals ingesproken spraakberichten, sms-berichten en e-mails.

Overige persoonsgegevens: gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het sturen van een bericht vanaf deze website of (web)app, in correspondentie en telefonisch.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft je jouw uitdrukkelijke toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken. Als je ons echter geen specifieke informatie verstrekt of ons geen toestemming geeft om dergelijke informatie te verwerken, kunnen wij je mogelijk niet optimaal van dienst zijn.

Als je geen expliciete toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, of deze toestemming hebt ingetrokken, kunnen de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f AVG van toepassing zijn op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen in dat geval zonder jouw toestemming worden verwerkt, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VeviGo B.V.. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jouw betaling verwerken;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 • Om onze goederen bij je af te leveren;
 • Om onze producten en diensten te kunnen leveren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van de doelen waarvoor wij jouw gegevens verzamelen.

Bewaartermijn van gegevens

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens

Doel: algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor: het verlenen van ondersteuning, het verbeteren van onze diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor marketing- en verkoopdoeleinden.
Bewaartermijn: algemene persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Accountgegevens

Doel: accountgegevens zijn nodig om een account aan te maken op deze website of (web)app. Dit zijn naast inloggegevens en e-mailadres ook de gegevens en informatie die je invult of opslaat in jouw account. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten te kunnen leveren.
Bewaarperiode: accountgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard zolang je onze diensten afneemt of probeert. Wanneer de diensten worden stopgezet, worden accountgegevens maximaal zes maanden bewaard.

Apparaatgegevens

Doel: apparaatgegevens zijn nodig om onze diensten te kunnen leveren.
Bewaarperiode: apparaatgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard zolang je onze diensten afneemt of probeert. Wanneer de services worden stopgezet, worden apparaatgegevens maximaal zes maanden bewaard.

Locatiegegevens

Doel: locatiegegevens zijn nodig om onze diensten te kunnen leveren.
Bewaarperiode: locatiegegevens worden maximaal zes maanden bewaard.

Gebruiksgegevens

Doel: gebruiksgegevens kunnen worden gebruikt voor: facturering, ondersteuning, planning van netwerkbeheer en beveiliging en verbetering van onze diensten.
Bewaarperiode: gebruiksgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Gespreks- en berichtgegevens

Doel: gespreks- en berichtgegevens zijn nodig om onze diensten te kunnen leveren.
Bewaarperiode: gespreks- en berichtgegevens worden maximaal zes maanden bewaard.

Anonimisering van gegevens na de bewaartermijn

Na de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimisering houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijke identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer naar jou te herleiden zijn. Deze statistische gegevens zijn belangrijk voor ons omdat we ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten.

Verstrekking aan derden

We hebben het recht om jouw persoonsgegevens aan derden te verstrekken als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met je hebben gesloten, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die wij hebben. Met bedrijven die gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor dergelijke verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je meer informatie te geven over onze diensten, of over relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je ontvangt dan alleen informatie via het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, kun je dit eenvoudig aangeven door op de afmeldoptie te klikken in de ontvangen e-mail.

Jouw persoonsgegevens worden ook door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisatie van onze diensten. Jouw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of bekendgemaakt aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door de instellingen van jouw webbrowser zo aan te passen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast kun je alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van jouw webbrowser.

We gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische functionaliteit van deze website of (web)app en om het gebruiksgemak te vergroten. Ze zorgen ervoor dat deze website of (web)app naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook stellen ze ons in staat deze website of (web)app te optimaliseren. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op jouw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website of (web)app worden cookies van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst. Wij gebruiken de diensten Google om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website of web(app) gebruiken. Bij het delen van jouw gegevens wordt voor jouw privacy een deel van jouw IP-adres door ons achtergehouden. Dit betekent dat gegevens niet naar je te herleiden zijn en niet gebruikt kunnen worden door derden.
 • Google reCAPTCHA: op deze website of (web)app worden cookies van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst om te bepalen of je een mens of een robot bent. Dit doen we om te voorkomen dat 'spambots' automatisch berichten versturen of berichten achterlaten op deze website of (web)app. Bij het delen van jouw gegevens wordt voor jouw privacy een deel van jouw IP-adres door ons achtergehouden. Dit betekent dat gegevens niet naar je te herleiden zijn en niet gebruikt kunnen worden door derden.
 • LinkedIn Corporation: op deze website of (web)app worden cookies van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn Corporation geplaatst. Deze cookies worden via een LinkedIn Insight Tag geplaatst na jouw goedkeuring. Wij gebruiken de diensten van LinkedIn Corporation om conversies bij te houden, websitebezoekers opnieuw te targeten en aanvullende inzichten te verkrijgen over de interactie van leden met onze LinkedIn-advertenties. Meer informatie over de verwerking van gegevens door LinkedIn Corporation vind je op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid als digitale persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hetzij met jouw toestemming, hetzij voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met je hebben gesloten.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een leesbaar computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens, intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar info@vevigo.nl.

Om er zeker van te zijn dat een inzageverzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij jouw verzoek mee te sturen. Maak jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de streepjes met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onzichtbaar. Wij vragen je dit te doen in het kader van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op verzoeken.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites en (web)apps

Contact

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@vevigo.nl.

Bedrijfsnaam: VeviGo B.V.
Adres: Hurksestraat 60, 5652AL, Eindhoven, Nederland
E-mail: info@vevigo.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 december 2023

Versie: 1.2