Naar homepagina

Algemene voorwaarden

Versie 1.2

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66029732 en zullen op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via http://www.vevigo.nl/algemene-voorwaarden.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Algemeen
 • Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 • Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen; risico-overgang; uitvoering en wijziging Overeenkomst; prijsverhoging
 • Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
 • Artikel 6. Overmacht
 • Artikel 7. Abonnementen, duur en beëindiging
 • Artikel 8. Betaling eenmalige aanschaf en vergoeding abonnement
 • Artikel 9. Alarmcentrale
 • Artikel 10. Garanties, defecten en retournering
 • Artikel 11. Aansprakelijkheid
 • Artikel 12. Aansprakelijkheid Contractant
 • Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

Aansluiting De mogelijkheid om met een daarvoor geschikt Alarmapparaat gebruik te maken van één of meer Mobiele telecommunicatiediensten alsmede van de daarbij afgenomen Aanvullende Diensten van derden.
Aanvullende Dienst(en) Iedere dienst die VeviGo B.V. levert in aanvulling op of in samenhang met de standaard Diensten.
Aanvullende Voorwaarden Voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke producten en/of Diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
Alarmapparaat Het (mobiele) zend- en/of ontvangstapparaat dat (al dan niet in combinatie) met een Simkaart, of een andere technische mogelijkheid, de verbinding met Mobiele telecommunicatiediensten mogelijk maakt.
Alarmcentrale Meldkamer of telefooncentrale die de alarmopvolging verzorgt.
Algemene Voorwaarden De onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen VeviGo B.V. en de Contractant.
Applicatie Een applicatie, waaronder ook mobiele applicaties of apps, die gebruikt wordt op bijvoorbeeld een smartphone, tablet, laptop of pc en waarmee het mogelijk is een Dienst van VeviGo B.V. te gebruiken.
Content diensten Een door VeviGo B.V. of een derde geboden Dienst waarbij de Eindgebruiker, met behulp van een Mobiele Telecommunicatiedienst of een Aanvullende Dienst, informatie en/ of, applicaties, software en dergelijke kan ontvangen, gebruiken, wijzigen of delen, evenals combinaties van het voorgaande.
Contractant Degene die een Overeenkomst heeft gesloten met VeviGo B.V.
Dienst(en) Door of namens VeviGo B.V. aan Opdrachtgevers te verlenen elektronische communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende Diensten.
Eindgebruiker De natuurlijke persoon die feitelijk gebruikt maakt van een Aansluiting.
Mobiel Netwerk Een samenstel van technische voorzieningen voor mobiele telecommunicatie waarvan VeviGo B.V. gebruik maakt voor de levering van Diensten.
Mobiele randapparatuur Een mobiele telefoon of ander mobiele zend- en/of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Mobiel Netwerk verbonden te worden.
Mobiele telecommunicatiediensten Diensten die zorgen voor communicatie tussen mensen en/of datacommunicatie tussen computers die over (grotere) afstanden plaatsvindt via netwerken zoals het telefoonnet en internet.
Opdrachtgever Degene die handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf met wie VeviGo B.V. een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Overeenkomst De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan VeviGo B.V. de daarin genoemde goederen en/of Diensten aan Opdrachtgever levert.
Partijen VeviGo B.V. en de Contractant.
Simkaart Een chipkaart die, behalve voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting.
SOShanger Handelsnaam van VeviGo B.V. voor mobiele noodoproepsystemen.
SOSvolaris Handelsnaam van VeviGo B.V. voor mobiele noodoproepsystemen.
VeviGo B.V. De besloten vennootschap VeviGo B.V., Noord Brabantlaan 303 5657GB Eindhoven. KVK nummer: 66029732 BTW nummer: NL856365002B01.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen VeviGo B.V. en een Contractant, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met VeviGo B.V., voor de uitvoering waarvan door VeviGo B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VeviGo B.V. en de Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien VeviGo B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VeviGo B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van VeviGo B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. VeviGo B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VeviGo B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VeviGo B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VeviGo B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen; risico-overgang; uitvoering en wijziging Overeenkomst; prijsverhoging

 1. De Overeenkomst tussen VeviGo B.V. en de Contractant wordt aangegaan voor een door deze Partijen bepaalde tijd, welke digitaal via de website van VeviGo B.V., of schriftelijk vastgelegd is.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een trmijn dient de Contractant VeviGo B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VeviGo B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. VeviGo B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. VeviGo B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door VeviGo B.V. of door VeviGo B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Contractant of een door de Contractant aangewezen locatie, draagt de Contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van VeviGo B.V.. De Contractant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Contractant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is VeviGo B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Contractant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Contractant over op het moment waarop zaken aan de Contractant ter beschikking staan.
 7. De Contractant gedraagt zich zoals een goed Contractant betaamt. Dat houdt onder meer in dat de Contractant aan het door VeviGo B.V. geleverde product geen wijzigingen aanbrengt en dat de Contractant schade aan het betreffende product zoveel mogelijk probeert te voorkomen of te beperken.
 8. VeviGo B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VeviGo B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VeviGo B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VeviGo B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VeviGo B.V. zijn verstrekt, heeft VeviGo B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Contractant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Contractant de gegevens aan VeviGo B.V. ter beschikking heeft gesteld. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VeviGo B.V. is uitgegaan van door de Contractant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractant, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VeviGo B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Contractant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VeviGo B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VeviGo B.V. bevoegde persoon en de Contractant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van VeviGo B.V. op en is voor de Contractant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VeviGo B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 14. Indien de Contractant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VeviGo B.V. gehouden is, dan is de Contractant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VeviGo B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 15. Indien VeviGo B.V. met de Contractant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is VeviGo B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Contractant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Contractant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij VeviGo B.V.:
  1. alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VeviGo B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden;
  4. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. VeviGo B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst VeviGo B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van VeviGo B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is VeviGo B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van VeviGo B.V. kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VeviGo B.V. op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien VeviGo B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Indien VeviGo B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is VeviGo B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is VeviGo B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VeviGo B.V., zal VeviGo B.V. in overleg met de Contractant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Contractant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VeviGo B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Contractant in rekening gebracht. De Contractant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VeviGo B.V. anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VeviGo B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VeviGo B.V. op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Contractant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractant in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

 1. VeviGo B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VeviGo B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VeviGo B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VeviGo B.V. of van derden daaronder begrepen. VeviGo B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VeviGo B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. VeviGo B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel VeviGo B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VeviGo B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7. Abonnementen, duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst voor een abonnement komt tot stand door volledige invulling van een daarvoor bestemd en door VeviGo B.V. verstrekt formulier, in schriftelijke vorm of digitaal via een van de websites van VeviGo B.V..
 2. De aanvrager dient zich op verzoek van VeviGo B.V. op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door VeviGo B.V. benodigde gegevens te verstrekken.
 3. Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van VeviGo B.V. op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen. In geval van een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordigingsbevoegdheid te blijken uit een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register. Indien inschrijving in een dergelijk register voor de betreffende rechtspersoon of vennootschap niet mogelijk is, dient de vertegenwoordigingsbevoegdheid op een andere, door VeviGo B.V. aan te geven wijze te worden aangetoond.
 4. De aanvraag wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod van de Contractant tot het afnemen van een Aansluiting.
 5. VeviGo B.V. kan naar aanleiding van de aanvraag een risicobeoordeling uitvoeren, waarbij zij onder meer de kredietwaardigheid van de (potentiële) Contractant kan toetsen. De aanvraag kan door VeviGo B.V. in elk geval worden geweigerd indien:
  1. De risicobeoordeling voor VeviGo B.V. risico’s uitwijst die zij in redelijkheid niet bereid is te aanvaarden;
  2. De aanvrager een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt, of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen en die niet nakoming de weigering rechtvaardigt;
  3. De aanvrager verplichtingen uit hoofde van eerdere rechtsverhoudingen met VeviGo B.V. niet nakomt of niet is nagekomen.
 6. VeviGo B.V. zal, tenzij anders is aangegeven, aan de aanvrager berichten of de aanvraag is geaccepteerd. De Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop VeviGo B.V. aan de Contractant heeft bevestigd dat de aanvraag is geaccepteerd.
 7. Indien vooruitlopend op de acceptatie een Abonnement in dienst wordt gesteld, geldt deze indienststelling als voorwaardelijke acceptatie. VeviGo B.V. is dan gerechtigd de Overeenkomst voor het Abonnement alsnog per direct te beëindigen of nadere voorwaarden te stellen indien zich één of meer van de omstandigheden als bedoeld in het vijfde lid voordoen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd is de aanvrager de periodieke vergoedingen verschuldigd voor de periode dat het Abonnement in dienst is geweest, alsmede alle vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van Diensten.
 8. Elk Abonnement wordt door Contractant aangegaan voor een bij het desbetreffende type Abonnement behorende minimumduur. De minimumduur bedraagt tenminste twaalf maanden. Na de initiële duur van het Abonnement wordt dit Abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd.
 9. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand.
 10. VeviGo B.V. mag de Aansluiting of het leveren van één of meer Diensten (tijdelijk en/of geheel of gedeeltelijk) blokkeren of buiten gebruik stellen, indien:
  1. Contractant of Eindgebruiker een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met VeviGo B.V. niet nakomt;
  2. VeviGo B.V. constateert dat in een beperkte periode een bovengemiddeld gebruik van de Aansluiting wordt gemaakt met daarmee gepaard gaande hoge kosten en Contractant niet onmiddellijk - op verzoek van VeviGo B.V. - tot betaling overgaat. VeviGo B.V. zal Contractant over een blokkade of buitendienststelling voorafgaand informeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. VeviGo B.V. gaat alleen op schriftelijk verzoek van Contractant tot herstel van de dienstverlening over, nadat Contractant binnen een door VeviGo B.V. gestelde termijn de openstaande verplichtingen volledig is nagekomen. VeviGo B.V. mag voor het opnieuw in dienst stellen van de Aansluiting aansluitkosten in rekening brengen.
 11. Gedurende de termijn van (tijdelijke) buiten gebruikstelling van de Aansluiting blijft Contractant verplicht tot betaling van de vaste periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de Overeenkomst.

Artikel 9. Alarmcentrale

 1. VeviGo B.V. maakt bij de uitvoering van haar Aanvullende dienstverlening standaard gebruik van een externe Alarmcentrale of meerdere externe Alarmcentrales.
 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde Alarmcentrale(s) zorgt/zorgen zeven dagen per week, 24 uur per dag, voor de professionele opvolging van de alarmmeldingen die gemaakt worden met de mobiele producten van VeviGo B.V.
 3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde professionele alarmopvolging gebeurt volgens vooraf door de Alarmcentrale vastgestelde protocollen en kan bestaan uit o.a. het inroepen van 112-Diensten of andere hulpverleners, dit afhankelijk van en volgens inschatting van de Alarmcentrale al dan niet in overleg met degene die alarm heeft gemaakt.
 4. In uitzonderingsgevallen kan de alarmopvolging ook gebeuren door andere professionals dan de Alarmcentrale(s) genoemd in lid 1. Wanneer deze uitzondering plaatsvindt, heeft Contractant hiervoor vooraf expliciet toestemming gegeven. De alarmopvolging gebeurt dan door bijvoorbeeld een thuisorganisatie of vergelijkbare professionele organisatie.
 5. Alarmoproepen, inclusief spraak, die bij de in lid 1 van dit artikel bedoelde Alarmcentrale binnenkomen, kunnen worden opgeslagen in een database van de Alarmcentrale. Bij onduidelijkheid over het correct en protocollair afhandelen van een oproep, is deze informatie voorhanden om meer duidelijkheid te krijgen.
 6. Indien de opvolging van een alarmmelding plaatsvindt door een Alarmcentrale of professionals bedoeld in lid 4, die geen vestigingen hebben buiten Nederland, zal de opvolging ook niet buiten Nederland plaatsvinden.
 7. Kosten die voortvloeien uit de professionele hulpopvolging die door de Alarmcentrale wordt ingeschakeld, zijn te allen tijde voor rekening van Contractant die deze kosten kan trachten te verhalen op zijn (zorg)verzekeraar.
 8. De Alarmcentrale kan bij haar dienstverlening gebruik maken van de gegevens zoals de klant die heeft ingevuld bij bestelling van het product. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Artikel 10. Garanties, defecten en retournering

 1. Op alle technische apparaten - ongeacht van welk merk of type geeft VeviGo B.V. één vol jaar garantie met uitzondering van batterijen, accu’s en laadapparatuur. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden. Voor overige artikelen zal VeviGo B.V. een prestatie leveren die beantwoordt aan de Overeenkomst en garandeert VeviGo B.V. in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens VeviGo B.V. behoort in elk geval niet geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking.
 2. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert (hieronder verstaan defecten, schade en gebreken), dient de Contractant dit binnen vijf werkdagen schriftelijk te melden aan VeviGo B.V. Voor terugzending van het product zelf dient de Contractant de retourinstructies van VeviGo B.V. af te wachten.
 3. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door VeviGo B.V. op schriftelijk verzoek van de Contractant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen, zulks ter keuze van VeviGo B.V. Indien de Contractant op terechte grond om vervanging verzoekt, is VeviGo B.V. te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
 4. Onder dezelfde voorwaarden verleent VeviGo B.V. een garantie van drie maanden op verrichtte herstelwerkzaamheden. In dit geval zijn de transportkosten voor rekening van de Contractant. De Contractant dient nochtans zorgvuldig de retourinstructies na te leven.
 5. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
  1. Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
  2. Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
  3. (over)Verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  4. (pogingen tot) Reparaties verricht door de Contractant zelf of door derden, of indien de Contractant VeviGo B.V. onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen;
  5. Van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, etc.);
  6. Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  7. Als de Contractant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 6. Voor zover de fabrikant of importeur van het product nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door VeviGo B.V. overgenomen.
 7. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant of een derde lijdt door het gebruik van een door VeviGo B.V. geleverd product, tenzij Contractant aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van VeviGo B.V.
 8. (In)directe kosten of schade bij de Contractant of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 9. Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade beperkt zijn tot het maximale bedrag dat door de verzekering van VeviGo B.V. wordt uitgekeerd (bij letselschade) per gebeurtenis.
 10. Ook na de garantieperiode kunnen door VeviGo B.V. geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een bestek der kosten worden bezorgd aan de Contractant. Indien de Contractant besluit om het artikel niet te laten herstellen, zullen de kosten van het bestek voor zijn rekening komen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. VeviGo B.V. kan nooit garantie bieden dat geen bedreigende situaties kunnen ontstaan, al dan niet met letsel of de dood tot gevolg hebbende, ondanks het gebruik door Contractant van de door VeviGo B.V. geleverde (Aanvullende) Diensten of een Alarmapparaat of een Applicatie.
 2. De aansprakelijkheid van VeviGo B.V., onverschillig of die ontstaan is uit hoofde van een Overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad, is beperkt tot de door de assuradeur van VeviGo B.V. te verstrekken uitkering, uitgezonderd schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien VeviGo B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en is VeviGo B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. VeviGo B.V. is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en renten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriele eigendomsrechten of andere rechten van derden. Contractant vrijwaart VeviGo B.V. voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten.
 5. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade door tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken, aanbieders van Applicaties, diensten en Contentdiensten waarmee de Mobiele randapparaten, aangeboden door VeviGo B.V., direct of indirect zijn verbonden.
 6. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade door tekortkomingen van aanbieders van medische diensten of onjuiste of niet adequate opvolging door derden van een melding gedaan met of via een Dienst of Alarmapparaat beschikbaar gesteld door of van VeviGo B.V.
 7. Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee de Mobiele randapparaten, aangeboden door VeviGo B.V., direct of indirect zijn verbonden en van andere aanbieders van Contentdiensten zijn niet aan VeviGo B.V. toerekenbaar.
 8. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de omstandigheid dat door Contractant aan VeviGo B.V. verzonden (e-mail)berichten VeviGo B.V. niet hebben bereikt.
 9. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VeviGo B.V. is uitgegaan van door Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VeviGo B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 10. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat gegevens die, door de ether verspreid, mogelijk worden opgevangen door derden.
 11. VeviGo B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik door of namens Contractant van aan Contractant verstrekte apparatuur.
 12. De aansprakelijkheid van VeviGo B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, of uit hoofde van een onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Contractant VeviGo B.V. onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij hij een redelijke termijn stelt waarbinnen VeviGo B.V. de tekortkoming teniet kan doen, en VeviGo B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VeviGo B.V. in staat is de tekortkoming weg te nemen.
 13. Schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan VeviGo B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van VeviGo B.V. is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 14. De uitsluiting van aansprakelijkheid van VeviGo B.V., zoals vermeld in onderdeel 1 t/m 13 van dit artikel, geldt voor zover van toepassing, ook voor een door derden geleverde Applicatie waarop een Dienst van VeviGo B.V. wordt aangeboden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Contractant

 1. De Contractant is aansprakelijk voor schade die VeviGo B.V. lijdt, als die schade ontstaat door handelen of nalaten van Contractant die aan Contractant kan worden toegerekend.
 2. De Contractant vrijwaart VeviGo B.V. tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op VeviGo B.V. zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Contractant of een eindgebruiker van de diensten is gemaakt.
 3. Contractant vrijwaart VeviGo B.V. ook voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Contractant aan VeviGo B.V. verstrekte informatie en informatiedragers en die voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt of worden gebruikt.
 4. Contractant is aansprakelijk voor kosten en schade die het gevolg is van hulp die op verzoek van Contractant wordt ingeroepen door of namens VeviGo B.V. bijvoorbeeld door een door VeviGo B.V. ingeschakelde alarmcentrale. VeviGo B.V. is nooit voor deze kosten of schade aansprakelijk.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen - waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd - welke tussen VeviGo B.V. en Contractant mochten bestaan naar aanleiding van een door VeviGo B.V. met Contractant gesloten Overeenkomst of nadere Overeenkomst, zullen - behoudens de bevoegdheid van Partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken- worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van VeviGo B.V..
 2. Op de door VeviGo B.V. met toepassing van deze Algemene Voorwaarden af te sluiten Overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koop Overeenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.