Naar homepagina

Algemene voorwaarden

Versie 2.0

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66029732 en zullen op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via http://www.vevigo.nl/algemene-voorwaarden.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Algemeen
 • Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 • Artikel 4. Contractduur
 • Artikel 5. Uitvoering en wijziging Overeenkomst
 • Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
 • Artikel 7. Overmacht
 • Artikel 8. Abonnementen, duur en beéindiging
 • Artikel 9. Betaling eenmalige aanschaf en vergoeding abonnement
 • Artikel 10. Alarmcentrale
 • Artikel 11. Garanties, defecten en retournering
 • Artikel 12. Privacy en gegevensverwerking
 • Artikel 13. Aansprakelijkheid
 • Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

Aansluiting De mogelijkheid om met een daarvoor geschikt Alarmapparaat gebruik te maken van één of meer Mobiele telecommunicatiediensten alsmede van de daarbij afgenomen Aanvullende Diensten van derden.
Aanvullende Dienst(en) Iedere dienst die VeviGo levert in aanvulling op of in samenhang met overige (standaard) Diensten.
Aanvullende Voorwaarden Voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke producten en/of Diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
Abonnement Een door Partijen in het kader van de Overeenkomst gesloten abonnement voor een of meerdere Aansluiting(en).
Alarmapparaat Het (mobiele) zend- en/of ontvangstapparaat dat (al dan niet in combinatie) met een Simkaart, of een andere technische mogelijkheid, de verbinding met Mobiele telecommunicatiediensten mogelijk maakt.
Alarmcentrale Meldkamer of telefooncentrale die de alarmopvolging verzorgt.
Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden van VeviGo.
Applicatie Een applicatie, waaronder ook mobiele applicaties of apps, die gebruikt wordt op bijvoorbeeld een smartphone, tablet, laptop of pc en waarmee het mogelijk is een Dienst van VeviGo te gebruiken.
Content diensten Een door VeviGo of een derde geboden Dienst waarbij de Eindgebruiker, met behulp van een Mobiele Telecommunicatiedienst of een Aanvullende Dienst, informatie en/ of, applicaties, software en dergelijke kan ontvangen, gebruiken, wijzigen of delen, evenals combinaties van het voorgaande.
Contractant Degene die een Overeenkomst heeft gesloten met VeviGo
Dienst(en) Alle door of namens VeviGo aan de Contractant te verlenen elektronische communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende diensten.
Eindgebruiker De natuurlijke persoon die feitelijk gebruikt maakt van een Aansluiting.
Mobiel Netwerk Een samenstel van technische voorzieningen voor mobiele telecommunicatie waarvan VeviGo gebruik maakt voor de levering van (Aanvullende) Diensten.
Mobiele randapparatuur Een mobiele telefoon of ander mobiele zend- en/of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Mobiel Netwerk verbonden te worden.
Mobiele telecommunicatiediensten Diensten die zorgen voor communicatie tussen mensen en/of datacommunicatie tussen computers die over (grotere) afstanden plaatsvindt via netwerken zoals het telefoonnet en internet.
Overeenkomst De afspraken vastgelegd in een formulier, document, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, op grond waarvan VeviGo de daarin genoemde goederen en/of Diensten aan Contractant levert.
Partijen VeviGo en de Contractant.
Simkaart Een chipkaart die, behalve voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting.
SOSvolaris Handelsnaam van VeviGo voor mobiele noodoproepsystemen.
Mobielenoodknop.nl Handelsnaam van VeviGo voor mobiele noodoproepsystemen.
VeviGo De besloten vennootschap VeviGo B.V., Hurksestraat 60 5652 AL Eindhoven. KVK nummer: 66029732 BTW nummer: NL856365002B01.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst, en overige rechtsbetrekkingen tussen VeviGo en een Contractant, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van VeviGo zijn vrijblijvend, tenzij door VeviGo schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Indien in een offerte of aanbieding geen specifieke aanvaardingstermijn is gesteld door VeviGo, dan kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Contractant staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan VeviGo verstrekte gegevens waarop VeviGo een offerte of aanbieding heeft gebaseerd.
 4. VeviGo kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Contractduur

 1. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur. Bij gebreke daarvan geldt een duur van twaalf (12) maanden.
 2. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij een der Partijen de overeenkomst schriftelijk beéindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de betreffende contractperiode.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging Overeenkomst

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde Diensten, of voor de levering van bepaalde goederen, of voor de verrichting van andere prestaties in het kader van de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan zal VeviGo zich er redelijkerwijs voor inspannen om deze (leverings)termijnen in acht te nemen. Alle tussen Partijen overeengekomen termijnen gelden steeds als streeftermijnen, binden VeviGo niet, en hebben steeds een indicatief karakter, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. VeviGo heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien door VeviGo of door VeviGo ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Contractant of een door de Contractant aangewezen locatie, draagt de Contractant kosteloos zorg voor de door die personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van VeviGo. De Contractant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Contractant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is VeviGo gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Contractant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Contractant over op het moment waarop zaken aan de Contractant ter beschikking staan.
 5. De Contractant zal aan door VeviGo geleverde producten geen wijzigingen aanbrengen, en de Contractant zal schade aan de betreffende producten zoveel mogelijk proberen te voorkomen of te beperken.
 6. VeviGo is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VeviGo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VeviGo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VeviGo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VeviGo zijn verstrekt, heeft VeviGo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Contractant in rekening te brengen. Een eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Contractant de gegevens aan VeviGo ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractant, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd, dan heeft VeviGo het recht om haar initiéle prijsopgaaf en eventuele (leverings)termijnen dienovereenkomstig te herzien.
 10. Indien Partijen een vast honorarium of vaste prijs zijn overeengekomen, dan is VeviGo niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Contractant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Contractant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
  1. VeviGo alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VeviGo rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden; of
  4. indien bij levering van een zaak bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Het is Contractant niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens ingeval dit is toegestaan op grond van de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 2. VeviGo is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. de Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst VeviGo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
  4. door vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van VeviGo kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is VeviGo bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van VeviGo kan worden gevergd.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VeviGo op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien VeviGo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Indien VeviGo tot opschorting of ontbinding overgaat, is VeviGo op generlei wijze gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten jegens Contractant.
 6. Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is VeviGo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VeviGo, zal VeviGo in overleg met de Contractant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Contractant of aan een door Contractant aan te wijzen derde, tenzij de opzegging aan de Contractant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VeviGo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Contractant in rekening gebracht. VeviGo is bevoegd de overdracht van werkzaamheden op te schorten indien de Contractant deze kosten niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.
 8. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven - ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VeviGo vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VeviGo op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Overmacht

 1. VeviGo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht aan de zijde van VeviGo wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van VeviGo; (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Contractant zijn voorgeschreven of ingeschakeld; (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Contractant aan VeviGo is voorgeschreven; (iv) overheidsmaatregelen; (v) elektriciteitsstoring; (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (vii) oorlog; (viii) pandemie; en (ix) algemene vervoersproblemen.
 3. VeviGo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel VeviGo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VeviGo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Abonnementen, duur en beéindiging

 1. Een Abonnement komt tot stand door volledige invulling van een daarvoor bestemd en door VeviGo verstrekt (aanvraag)formulier, in schriftelijke vorm of digitaal via een van de websites van VeviGo, of via een andere door VeviGo voorgeschreven wijze. De aanvraag wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod van de Contractant tot het afnemen van een Abonnement.
 2. De aanvrager van een Abonnement dient zich op verzoek van VeviGo op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door VeviGo benodigde gegevens te verstrekken.
 3. VeviGo mag een aanvraag te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.
 4. VeviGo zal, tenzij anders is aangegeven, aan de aanvrager berichten of de aanvraag is geaccepteerd. De Overeenkomst komt pas tot stand op de datum waarop VeviGo aan de Contractant heeft bevestigd dat de aanvraag is geaccepteerd.
 5. Indien vooruitlopend op de acceptatie een Abonnement in dienst wordt gesteld, geldt deze indienststelling als voorwaardelijke acceptatie. VeviGo is dan gerechtigd het Abonnement alsnog per direct te beéindigen of nadere voorwaarden te stellen voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen.
 6. Indien de Overeenkomst wordt beéindigd is de Contractant de periodieke vergoedingen verschuldigd voor de periode dat het Abonnement in dienst is geweest, alsmede alle vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van Diensten.
 7. Elk Abonnement wordt aangegaan voor een bij het desbetreffende type Abonnement behorende minimumduur. De minimumduur bedraagt tenminste twaalf (12) maanden. Na het verstrijken van een Abonnementsperiode, wordt het Abonnement telkens automatisch verlengd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke looptijd van het Abonnement, tenzij het Abonnement tijdig is opgezegd.
 8. Beide Partijen kunnen een Abonnement opzeggen tegen het einde van de overeengekomen duur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) kalendermaand.
 9. VeviGo mag de Aansluiting of het leveren van één of meer Diensten (tijdelijk en/of geheel of gedeeltelijk) blokkeren of buiten gebruik stellen, indien:
  1. Contractant of Eindgebruiker een verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, of enige andere overeenkomst met VeviGo, of enige van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden voor de betreffende Diensten niet nakomt; of
  2. VeviGo constateert dat in een beperkte periode een bovengemiddeld gebruik van de Aansluiting wordt gemaakt met daarmee gepaard gaande hoge kosten en Contractant niet onmiddellijk - op verzoek van VeviGo - tot betaling overgaat.
 10. VeviGo zal Contractant over een blokkade of buitendienststelling voorafgaand informeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. VeviGo gaat alleen op schriftelijk verzoek van Contractant tot herstel van de dienstverlening over, nadat Contractant binnen een door VeviGo gestelde termijn de openstaande verplichtingen volledig is nagekomen. VeviGo mag voor het opnieuw in dienst stellen van de Aansluiting aansluitkosten in rekening brengen.
 11. Gedurende de termijn van (tijdelijke) buiten gebruikstelling van de Aansluiting blijft Contractant verplicht tot betaling van de vaste periodieke kosten en toeslagen voor de duur van het Abonnement.

Artikel 9. Betaling eenmalige aanschaf en vergoeding abonnement

 1. Contractant is een eenmalige vergoeding verschuldigd voor de aanschaf van een Alarmapparaat.
 2. Contractant is periodieke vergoedingen verschuldigd voor een Abonnement vanaf de datum waarop het Abonnement in dienst is gesteld.
 3. De Contractant is vergoedingen verschuldigd voor afgenomen Diensten en/of Aanvullende Diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven.
 4. De vergoedingen voor een Abonnement zijn berekend op afname door Contractant van Diensten binnen de Europese Unie. Buiten de Europese Unie gelden afwijkende tarieven.
 5. Alle tarieven worden door VeviGo vastgesteld en worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 6. VeviGo is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalige en periodiek verschuldigde, gebruiksafhankelijke, vergoedingen.
 7. Door de Contractant verschuldigde vergoedingen zullen door VeviGo aan de Contractant worden gefactureerd. Facturen worden zoveel mogelijk in digitale vorm aan de Contractant verstrekt.
 8. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VeviGo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VeviGo aangegeven.
 9. Indien de Contractant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is. De Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 7,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Contractant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. VeviGo heeft het recht de door Contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VeviGo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VeviGo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 11. De Contractant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VeviGo verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 12. Indien de Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan kan VeviGo de vordering uit handen geven. In dat geval is de Contractant naast het dan verschuldigde bedrag en eventuele rente, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 10. Alarmcentrale

 1. VeviGo maakt bij de uitvoering van haar Aanvullende dienstverlening standaard gebruik van externe Alarmcentrales.
 2. De Alarmcentrale zorgt zeven dagen per week, 24 uur per dag, voor de opvolging van de alarmmeldingen die gemaakt worden met de mobiele producten van VeviGo
 3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde alarmopvolging gebeurt volgens vooraf door de Alarmcentrale vastgestelde protocollen en kan bestaan uit o.a. het inroepen van 112-Diensten of andere hulpverleners, dit afhankelijk van en volgens inschatting van de Alarmcentrale al dan niet in overleg met degene die alarm heeft gemaakt.
 4. In uitzonderingsgevallen kan de alarmopvolging ook gebeuren door andere professionals dan de Alarmcentrale. Wanneer deze uitzondering plaatsvindt, heeft Contractant hiervoor vooraf expliciet toestemming gegeven. De alarmopvolging gebeurt dan door bijvoorbeeld een thuisorganisatie of vergelijkbare professionele organisatie.
 5. Alarmoproepen, inclusief spraak, die bij de Alarmcentrale binnenkomen, kunnen worden opgeslagen in een database van de Alarmcentrale.
 6. Indien de opvolging van een alarmmelding plaatsvindt door een Alarmcentrale of professionals bedoeld in lid 4, die geen vestigingen hebben buiten Nederland, zal de opvolging ook niet buiten Nederland plaatsvinden.
 7. Kosten die voortvloeien uit de professionele hulpopvolging die door de Alarmcentrale wordt ingeschakeld, zijn te allen tijde voor rekening van Contractant.
 8. De Contractant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens die benodigd zijn voor de alarmopvolging door de Alarmcentrale.

Artikel 11. Garanties, defecten en retournering

 1. VeviGo geeft op alle in het kader van de Overeenkomst aan de Contract geleverde technische apparaten twaalf (12) maanden garantie, met uitzondering van batterijen, accu's en laadapparatuur. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen, of afwijkingen die technisch niet te voorkomen zijn, of die volgens het gebruik algemeen aanvaard worden, of die een goede technische werking niet in de weg staan.
 2. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert (hieronder verstaan defecten, schade en gebreken), dient de Contractant dit binnen vijf werkdagen schriftelijk te melden aan VeviGo Voor terugzending van een product dient de Contractant de retourinstructies van VeviGo strikt op te volgen.
 3. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan door een normaal gebruik, zal door VeviGo binnen de garantieperiode ofwel kosteloos worden hersteld, ofwel kosteloos worden vervangen, zulks ter keuze van VeviGo Indien de Contractant op terechte grond om vervanging verzoekt, is VeviGo eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
 4. Onder dezelfde voorwaarden verleent VeviGo een garantie van drie (3) maanden op eventuele verrichtte herstelwerkzaamheden.
 5. De garantie vervalt indien de beschadiging, het gebrek of het defect kennelijk het gevolg is van:
  1. nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid door de Contractant of Eindgebruiker;
  2. onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
  3. (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  4. (pogingen tot) reparaties verricht door de Contractant zelf of door derden, of indien de Contractant VeviGo onvoldoende of niet tijdig in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen;
  5. van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen,etc.); of
  6. het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 6. Indien en voor zover de fabrikant of importeur van het product nadere uitsluitingen maakt ten aanzien van (product)garantie, zijn deze beperkingen automatisch van toepassing op de door VeviGo verstrekte garanties.
 7. Ook na de garantieperiode kunnen door VeviGo geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een bestek der kosten worden bezorgd aan de Contractant. Indien de Contractant besluit om het artikel niet te laten herstellen, zullen de kosten van het bestek voor zijn rekening komen.
 8. Artikel 12. Privacy en gegevensverwerking

  1. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Contractant VeviGo desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Contractant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  2. Contractant vrijwaart VeviGo voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Contractant wordt gehouden of waarvoor de Contractant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Contractant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan VeviGo toerekenbaar zijn.
  3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst door of namens de Contractant worden verwerkt, ligt volledig bij de Contractant. Contractant staat er jegens VeviGo voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Contractant vrijwaart VeviGo tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens.

  Artikel 13. Aansprakelijkheid

  1. VeviGo is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant of een derde (waaronder begrepen een Eindgebruiker) lijdt door het gebruik van een door VeviGo geleverde product en/of Dienst, tenzij Contractant aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van VeviGo.
  2. De totale aansprakelijkheid van VeviGo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de in zulks geval door de verzekeraar van VeviGo te verstrekken uitkering.
  3. Aansprakelijkheid van VeviGo is uitgesloten voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. VeviGo is nimmer aansprakelijk voor schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere intellectuele eigendomsrechten, of andere rechten van derden. Contractant vrijwaart VeviGo voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van deze rechten.
  5. Aansprakelijkheid van VeviGo is uitgesloten voor schade door tekortkomingen van producten en diensten van derden, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend): (i) netwerkproviders, (ii) aanbieders van Applicaties, diensten en Contentdiensten waarmee de Mobiele randapparaten, aangeboden door VeviGo, direct of indirect zijn verbonden, (iii) aanbieders van medische diensten, of (iv) onjuiste of niet adequate opvolging door derden van een melding gedaan met of via een Dienst of Alarmapparaat beschikbaar gesteld door of van VeviGo.
  6. VeviGo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de omstandigheid dat door Contractant aan VeviGo verzonden (e-mail)berichten VeviGo niet hebben bereikt.
  7. VeviGo is niet aansprakelijk voor (in)directe kosten of schade bij de Contractant of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product.
  8. VeviGo is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat VeviGo is uitgegaan van door Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VeviGo kenbaar behoorde te zijn.
  9. VeviGo is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met (i) het gebruik van door de Contractant voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, of (ii) de inschakeling van door de Contractant voorgeschreven toeleveranciers.
  10. VeviGo is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat gegevens die, door de ether verspreid, mogelijk worden opgevangen door derden.
  11. VeviGo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik door of namens Contractant van aan Contractant verstrekte apparatuur.
  12. De aansprakelijkheid van VeviGo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, of uit hoofde van een onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Contractant VeviGo onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij hij een redelijke termijn stelt waarbinnen VeviGo de tekortkoming teniet kan doen, en VeviGo ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VeviGo in staat is de tekortkoming weg te nemen.
  13. Schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan VeviGo te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van VeviGo is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  14. De uitsluiting van aansprakelijkheid van VeviGo, zoals vermeld in dit artikel, geldt voor zover van toepassing, ook voor een door derden geleverde Applicatie waarop een Dienst van VeviGo wordt aangeboden.
  15. De Contractant is aansprakelijk voor schade die VeviGo lijdt, als die schade ontstaat door een aan Contractant toerekenbare tekortkoming.

  Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

  1. Alle geschillen - waaronder begrepen die geschillen die slechts door één Partij als zodanig worden beschouwd - welke mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en/of nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van VeviGo.
  2. Alle overeenkomsten tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.